En liten klubb som gör väldigt mycket för bygden !

Lions Club Vittsjö-Bjärnum

Lions etik säger: ”Hjälp dem som behöver ditt stöd.”

Lions uppgift säger oss:
”Att skapa och upprätta en anda av samförstånd mellan jordens folk
gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokalt
engagemang och internationell samverkan.”

Sveriges Lions med världen som arbetsfält
Lokalt skall varje klubb arbeta till gagn för det lokala samhället.

Arbetet kan t ex innebära:

  • Stöd till ungdomen i form av studiebidrag, ungdomsläger, idrottsstipendier, studieresor m m.
  • Stöd till pensionärer och sjuka i form av färdtjänst, kontakt med ensamma människor, utfärder, ekonomiskt stöd till diverse inköp m.m.
  • Stöd till kulturen med bidrag till konstnärer, musiker, stipendier, utbildning etc
  • Upplysningsverksamhet mot droger, alkohol och tobak.
  • Samarbete med lokala idrottsföreningar, skol- och föräldraföreningar och andra hjälporganisationer.

Lokal policy
Policy att tillämpa vid olyckor av allvarlig karaktär inom vårt verksamhetsområde.

  1. Kontakten med de drabbade skall tas snarast. Det är lämpligt att två av klubbens medlemmar gör det första besöket. Vi skall då klargöra att vi är beredda att, utan krav, göra en insats. Vi bör sträva efter att, i första hand, praktiskt ge vårt stöd och att gemensamt med de drabbade, försöka fastställa vad som är mest angeläget att vi bidrar med omedelbart.
  2. Vi skall hålla kontakten och efterhöra om vi kan förmedla någon kontakt med till exempel krisgruppen i Vittsjö och/eller andra organisationer, som kan bidra med t ex juridiska råd.
  3. Att – i särskilda fall – bidra ekonomiskt för inköp av för vardagen nödvändiga förnödenheter. Det är president, sekreterare och kassör som har mandat att avgöra och bevilja sådant bidrag med högst kronor 5 000.
Kategorier